L'acta fundacional fou el 18 de maig de 1940. A la Basílica de Santa Maria del Mar, es reuniren, una vegada aprovats pel Bisbe de Barcelona Dr. Miguel de los Santos Días de Gómara els dits estatuts, en què s'hi nomenava Director Espiritual, el Dr. Joan Llombart Bargalló, qui a la vegada formà la nova junta de govern amb els següents confrares:

President:Joan Voltas Verdes; Secretari: Mariano Roch Ramos; Tresorer: Josep Vidal Ferrer i Vocals: Lluís Bonet Punsoda i Agustí Salvador Rion.

El Dr. Llombart entregà als assistents la vella bandera de la Confraria amb la imatge de Sant Magí que portava la data de 1742. Per acord de tots els assistents es decidí que presidís tots els actes oficials.

Entre d'altres acords, s'aprovà que fos enviada una carta a la Confraria de Sant Magí de Tarragona i una altra a l'Agrupació d'Associacions de dita ciutat, per tal d'incorporar-nos-hi a la mateixa.

Donat que l'article 3r. dels estatuts diu que la Confraria està integrada principalment per devots oriünds de Tarragona i pobles veïns i que es procurarà promoure entre ells totes les devocions tradicionals de Tarragona, s'acordà estudiar la construcció d'un pas de Setmana Santa per poder assistir a la processó del Divendres Sant.